دکوراسیون داخلی ( دوره عملی )

نسخه چاپی
ردیفعنوان واحداستادجزئیات
1 پرسپکتیو داخلی ، جزئیات ، مبلمان مهندس مهدی صدیق [جزئیات]
2 ماکت سازی 1 مهندس علی ویسی [جزئیات]
3 راندو 1 دکتر مرتضی صدیق [جزئیات]
4 Auto cad 1 ( دو بعدی ) مهندس مهدی صدیق [جزئیات]
5 Auto cad 2 ( سه بعدی ) مهندس مهدی صدیق [جزئیات]
6 ماکت سازی 2 مهندس علی ویسی [جزئیات]
7 راندو 2 دکتر مرتضی صدیق [جزئیات]
8 آشنایی با مبانی طراحی داخلی مهندس مهدی صدیق [جزئیات]
9 3d-Max مهندس بخشی [جزئیات]
10 photoshop مهندس علی ویسی [جزئیات]
11 تمرین معماری 1 دکتر مرتضی صدیق ـ مهندس مهدی صدیق [جزئیات]
12 طراحی داخلی 2 دکتر مرتضی صدیق [جزئیات]
14 تمرین معماری 2 دکتر مرتضی صدیق ـ مهندس مهدی صدیق [جزئیات]
15 طراحی معماری موضوعی مهندس نگین حاتمی زاده [جزئیات]
16 فاز 2 مهندس مسعود شریفی [جزئیات]